Privacyverklaring

Contactgegevens

TuinhierHasselt
P.A. VANAKEN Marleen
St-Katarinaplein 1/9
3500 HASSELT
011 23 69 62

e-mail  info@TuinhierHasselt.com

Contactpersoon privacybeleid: Mevr. Marleen Vanaken – voorzitter

 

Privacybeleid.

TuinhierHasselt is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?

In het kader van zijn dienstverlening legt TuinhierHasselt gegevens vast:

  • Voor leden: voornaam, naam, woonplaats, adres, lidnummer en eventueel telefoonnummer , email en geboortejaar.
  • Voor geïnteresseerden in de nieuwsbrief: voornaam, naam, email
  • Persoonsgegevens die TuinhierHasselt bekomt via e-mail,  www.TuinhierHasselt.com,  (online) registratie- en wedstrijd formulieren en sociale media, worden opgenomen in de databanken van TuinhierHasselt.

Tijdens een activiteit kunnen foto’s genomen worden , een aantal hiervan worden vervolgens voor publicatie op onze website geplaatst. Indien u een foto waarop u staat wenst te laten verwijderen kan u dit melden aan de voorzitter of de secretaris van de vereniging op info@TuinhierHasselt.com , die deze foto zal verwijderen.

 

Doeleinden van de verzamelde gegevens.

TuinhierHasselt gebruikt de verzamelde gegevens voor het bezorgen van de lidkaart en het Magazine aan de leden en voor het informeren van het aanbod van uw lokale afdeling; voor het bezorgen van de zelf gevraagde nieuwsbrief tav geïnteresseerden.

Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van TuinhierHasselt vzw in het kader van onze dienstverlening. In concreto gaat het over:

  • Bezorgen van de ledengegevens voor het versturen van het Magazine/lidkaart en informatie voor activiteiten
  • Het opladen van mailadressen voor het versturen van een nieuwsbrief
  • Voor het contacteren van deelnemers aan een wedstrijd met het aanbod tot lidmaatschap

 

Hoe lang bewaart TuinhierHasselt uw gegevens?

TuinhierHasselt bewaart uw gegevens tot maximaal 3 jaar na beëindiging van het abonnement. Dit om eventuele herabonnering of hernieuwde samenwerking administratief vlotter te laten verlopen.

Gegevens verzameld via een (online) wedstrijdformulier worden tot maximaal 1 jaar na de prijsuitreiking/contactname bewaard.

 

Rechten van de betrokkene.

TuinhierHasselt verzamelt noch gebruikt informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij TuinhierHasselt op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Deze toestemming kunt u steeds intrekken, zonder uitleg verschuldigd te zijn.

U beschikt over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan via een schriftelijke aanvraag (inclusief kopie identiteitskaart) aan TuinhierHasselt, een kopie ontvangen van uw gegevens die wij van u bewaren. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te schrappen, niet verder te gebruiken of te bezorgen aan een door u toegewezen derde partij.

Op elk van onze nieuwsbrieven kan je steeds een opt-out doen. Wij raden echter aan indien u een lidmaatschap lopende hebt om dit gedurende de duur van het lidmaatschap niet te doen, aangezien dat eveneens impact heeft op het verkrijgen van de uitnodigingen.

Indien u van mening bent dat uw rechten niet of onvoldoende werden nageleefd, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, contact@apd-gba.be Meer info op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  TuinhierHasselt vraagt uitdrukkelijk om eerst melding te maken van uw probleem bij TuinhierHasselt zelf via de bovenstaande contactgegevens.

 

Beheer en beveiliging.

Op www.TuinhierHasselt.be zijn links opgenomen naar andere websites. TuinhierHasselt is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

TuinhierHasselt behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Indien er belangrijke wijzigingen gebeuren, worden deze bekend gemaakt via de voorziene nieuwsbrieven, hetzij het Magazine van Tuinhier.

TuinhierHasselt verbindt er zich toe om binnen haar mogelijkheden, maximale bescherming te voorzien van de door haar verkregen persoonsgegevens. Indien zich op enige wijze een datalek voordoet, dan is TuinhierHasselt ertoe gehouden de privacycommissie hiervan op de hoogte te brengen en indien mogelijk de betrokkenen te informeren.

versie 07/09/2018